Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego SITPMB uprawniający między innymi do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa “ZOR” SITPMB na terenie całego kraju.

Jak zostać rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych: 

Zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych , aby zostać Rzeczoznawcą SITPMB, należy spełnić określone w nim kryteria (patrz: Regulamin postępowania kwalifikacyjnego).

Osoba ubiegająca się o tytuł Rzeczoznawcy Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych musi korzystać w pełni z praw publicznych, być członkiem SITPMB, posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, stosowne uprawnienia, co najmniej 5 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem (absolwenci szkół wyższych ) i co najmniej 10 – letniej przez (absolwentów szkół średnich). W wyjątkowych przypadkach wymagany staż pracy może być mniejszy (np. w nowych dziedzinach nauki i techniki), znajomość obranej dziedziny od strony praktycznej oraz znajomość literatury fachowej krajowej i zagranicznej. Rzeczoznawcą SITPMB może być również osoba, która nie posiada tytułu zawodowego oraz stosownych uprawnień, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym stosownymi uprawnieniami. 

Główna Komisja Kwalifikacyjno Weryfikacyjna Rzeczoznawców

Główna Komisja

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. mgr inż. Mariusz Okuń Przewodniczący
2. mgr inż. Radosław Gwadera Sekretarz
3. mgr inż. Roman Duda Członek
4. mgr inż. Paweł Kalbarczyk Członek
5. mgr inż. Wojciech Kręgiel Członek
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń