RODO | Polityka plików cookies

SITPMB


Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do stowarzyszenia

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że;
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych z siedzibą w 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D e-mail: sitpmb@sitpmb.pl, tel.(22) 827 68 93.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem.
3. Pani/a dane będą przetwarzane w następujących celach:

–     rozpatrzenia deklaracji przystąpienia, a następnie członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie deklaracji członkowskiej oraz zaakceptowanego statusu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres członkostwa, a następnie do czasu ustania wzajemnych roszczeń,

–     rozliczania składek członkowskich w związku z przynależnością do stowarzyszenia oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przez okres członkostwa, a następnie przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła wpłata składki,

–     otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,

–    otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,

–    realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także związanych z nimi rozliczeń i potrąceń składek wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy i rozliczenie składek,

–    rozliczenia darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku wyrażenia zgody publicznego podziękowania za przekazane środki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła darowizna,

–    w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń.

 1.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 2.  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane zostaną udostępnione dostawcy platformy do szkoleń online, bankowi w związku z rozliczeniem a także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie określonych czynności na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. Radcy prawni świadczący obsługę prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, dostawcy poczty elektronicznej lub służbowej poczty elektronicznej. Na podstawie Pani/a zgody dane mogą być także udostępnione partnerom Stowarzyszenia.
 3. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

 
 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://sitpmb.pl Administratorem strony jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail sitpmb@sitpmb.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć

 1. Administrator – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://sitpmb.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
§ 2 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, bądź osobiście drogą telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub emailem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz kontaktu w związku z planowaniem podjęcia współpracy .
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub wykonania oferowanych usług.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

-prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; -prawo do przenoszenia danych; -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; -prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

9. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak istnieć Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 3 Pliki cookies i inne technologie
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

-kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
-opinie na Stronie – recenzja z już skorzystanej usługi wykorzystywana jest w formie tekstu, imienia oraz zdjęcia.
-filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
-kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
-afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker, Convertiser, Opiekun Bloga, Ceneo, MailerLite, Trade Doubler, Theme Forest, Webe Partners, Sales Media.

§ 4 Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń